Uvjeti

TRGOVAČKA društva (Pravne osobe) (d.o.o. & d.d.)

Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta po NKD-u
Potpisni karton
Kopija osobne iskaznice potpisnika
Podaci o solventnosti BON2, ne stariji od 30 dana
Prijava poreza na dobit predana na PU / GFI-POD s potvrdom primitka
Zadnji kvartalni statistički izvještaj u tekućoj godini TSI-POD ili eventualno ispis bruto bilance, ili privremeni GFI-POD (za zahtjeve u razdoblju 01.-31.03.)

OBRTNICI

Rješenje o obavljanju samostalne djelatnosti (preslika)
Podaci o solventnosti BON2, ne stariji od 30 dana
Prijava poreza na dohodak s potvrdom primitka sa svim prilozima (Pregled primitakai izdataka, Popis dugotrajne imovine) za posljednje 2 godine
Pregled primitaka i izdataka za tekuću godinu (preslika)
Potvrda o visini poreznog duga – ne starija od 30 dana
Rješenje porezne uprave o porezu na dohodak za posljednje 2 godine (preslika)
Potpisni karton – Kopija osobne iskaznice vlasnika

PRIVATNE osobe :

Fizičke osobe u stalnom radnom odnosi

Isplatne plaće za zadnja tri mjeseca ovjerene od poslodavca
Preslika osobne iskaznice ili putovnice kartica
Preslika tekućeg računa

Fizičke osobe Umirovljenici

Preslika odrezaka od mirovine za prethodna tri mjeseca
Umirovljenici koji primaju stranu mirovinu od nekoj od hrvatskih banaka trebaju dostaviti rješenje o mirovini prevedeno na hrvatski jezik (od ovlaštenog sudskog tumača) i potvrdu banke o mjesečnom iznosu mirovine
Preslika osobne iskaznice
Kartica tekućeg računa

Fizičke osobe – Slobodne profesije

Rješenje o obavljanju djelatnosti (npr. Rješenje Ministarstva zdravstva za privatne ordinacije) ili izvod iz Registra
Ako osoba obavlja djelatnost za ustanovu/klub (npr. sportske aktivnosti), tada se prilaže i ugovor o tom poslovnom odnosu
Podaci o solventnosti BON2, ne stariji od 30 dana
Porezna prijava za posljednje dvije godine sa svim prilozima + Rješenje porezne uprave o parezu na dohodak za posljednje 2 godine
Pregled primitaka i izdataka za tekuću godinu
Potvrda o visini poreznog duga ne starija od 30 dana
Potpisni karton
Kopija osobne iskaznice vlasnika

Fizičke osobe pomorci, radnici na platformama

Preslika pomorske knjižice – matrikule
Preslika osobne iskaznice i putovnice
Preslika isplatnih lista za prethodna tri mjeseca
Ispis prometa po računu na koji se vrši uplata primanja za period 1 godine
Preslika Ugovora o radu, na neodredeno ili više ugovora koji su produžavani (slijed Ugovora)
Kartica deviznog računa

Fizičke osobe – poljoprivrednici

Rješenje o upisu u upisnik poljoprivrednog gospodarstva (preslika)
BON2 sa računa poslovne banke ili potvrda banke o stanju i prometu po ŽR za zadnjih šest mjeseci
Prijava poreza na dohodak sa svim prilozima (Pregled primitaka i izdataka, Popis dugotrajne imovine) za zadnje 2 godine, te Pregled primitaka i izdataka za tekuću godinu (preslika)
Rješenje nadležne Porezne uprave o porezu na dohodak (Privremeno porezno rješenje) za zadnje 2 godine
Potvrda o visini poreznog duga – ne starija od 30 dana
Potpisni karton
Kopija osobne iskaznice

UDRUGE, SAVEZI, NEPROFITNE ORGANIZACIJE

Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta po NKD-u
Rješenje o osnivanju
Karton deponiranih potpisa kopija osobne iskaznice ovlaštenih osoba za zastupanje (preslika)
Podaci o solventnosti BON2, ne stariji od 30 dana
Financijski izvještaji koji obuhvaćaju posljednje 2 godine s potvrdom primitka

Ukoliko se u zahtjevu za leasing ove osobe pojavljuju kao jamci traži se ista dokumentacija.